RSS

วันปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2554 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม กำหนดให้เป็นวันปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และเพื่อเป็นการประชุม ชี้แจง ปรึกษาหารือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง สำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยในวันนั้นกิจกรรมภาคเช้าจะเป็นการประชุมรวมเพื่อรับนโยบายทางโรงเรียน หลังจากนั้นจะเป็นการพบปะระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษา ภาคบ่ายจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับ ของแต่ละระดับชั้น และนักเรียนที่มีจิตสาธารณะดีเด่น ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ขอให้นักเรียนจงรักษาคุณงามความดีเหล่านี้ต่อไป และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนชาวกรมท่า-ชมพู ต่อไป

 

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 15, 2011 in Uncategorized

 

ขอแสดงความยินดี กับครูชำนาญการพิเศษ

บุคคลที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นบุคคลที่มีความพร้อมซึ่งความรู้ความสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการครองตน ครองคน และครองงาน ในครั้งนี้บุคลากรน้อง ๆ ทีมงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ฯ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ งานแผนงานและประกันคุณภาพ ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษในครั้งนี้ครับ/ค่ะ ^_^

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 20, 2011 in Uncategorized

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิก

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ได้จัดการสอบคัดเลือกเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแข่งขันโอลิมปิก ระดับประเทศต่อไป จากการสอบคัดเลือกเมื่อวันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2554 มีนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมสมัครสอบ 13 คน ผลปรากฏว่ามีนักเรียน 1 คน คือนางสาวธนันวรรณ  จันทาทุม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งจะต้องเข้าร่วมอบรมวิชาการ ค่าย 1 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 9-25 ตุลาคม 2554 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในลำดับที่สูงขึ้นต่อไป 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กันยายน 20, 2011 in Uncategorized

 

โครงการ พสวท.

กลุ่ม บริหารงานวิชาการ เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศีกษา 2554 ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการช้างเผือก) ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554

สถานที่ขอใบสมัคร
– โรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
–  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ website : http://www.sc.kku.ac.th

ช่วงเวลารับสมัคร
วันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน นำใบสมัครส่งโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เพื่อให้ผู้อำนวยการรับรองผลการเรียน แล้วยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (คนละ 300 บาท) ณ โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ เพื่อทางโรงเรียนจะได้จัดส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
–  เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ แลคณิตศาสตร์
–  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
–  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.25

กำหนดการ
21 กันยายน 2554      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
1 ตุลาคม 2554          สอบข้อเขียน วิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี
11 พฤศจิกายน 2554   ประกาศผลสอบข้อเขียน
3 ธันวาคม 2554         สอบสัมภาษณ์
8 ธันวาคม 2554         ประกาศสอบสัมภาษณ์

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาโครงการ พสวท.ระดับปริญญาครี จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 87,600 บาท ค่าหนังสืออ่านประกอบตามที่จ่ายจริง ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 5,000 บาท ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมในการศึกษาอื่น ๆ (ตามจ่ายจริง)

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 5, 2011 in Uncategorized

 

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.)

กลุ่มบริหารงานวิชาการ เชิญชวนนักเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อคัดเลือกรอบที่ 1

สาขาวิชาที่สมัคร ได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

คุณสมบัติเฉพาะสาขา โดยที่นักเรียนสามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น
เคมี คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.5
ชีววิทยา
  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ไม่เกินชั้น ม.6
ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2555 แต่ไม่น้อยกว่า 14 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจะต้องกำลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554 – พฤษภาคม 2555) มีอายุไม่เกิน 19 ปีบริบูรณ์ ในปี 2555

  วิธีสมัครสอบคัดเลือก รับสมัครผ่าน website : http://www.olympic.sci.ubu.ac.th หลังจากบันทึกแบบฟอร์มสมัครแล้วให้พิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อไปชำระเงินกับธนานคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์

กำหนดการ
1 กรกฎาคม – 1 กรกฎาคม 2554                 รับสมัคร โดยสมัครผ่านทาง website
1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2554                   ชำระเงิน ผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์
11 สิงหาคม 2554                                    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
20 สิงหาคม 2554                                    สอบคัดเลือก
19 กันยายน 2554                                   ประกาศผลการคัดเลือก

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 5, 2011 in Uncategorized

 

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 2554

ข้อมูลรายชื่อนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 : รายชื่อนักเรียน_2554

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 21, 2011 in Uncategorized

 

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาไว้ดังนี้ : มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มิถุนายน 21, 2011 in Uncategorized