RSS

โครงการ พสวท.

05 ก.ค.

กลุ่ม บริหารงานวิชาการ เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศีกษา 2554 ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการช้างเผือก) ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554

สถานที่ขอใบสมัคร
– โรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
–  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ website : http://www.sc.kku.ac.th

ช่วงเวลารับสมัคร
วันที่ 1 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครและเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน นำใบสมัครส่งโรงเรียนที่ศึกษาอยู่เพื่อให้ผู้อำนวยการรับรองผลการเรียน แล้วยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ (คนละ 300 บาท) ณ โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ เพื่อทางโรงเรียนจะได้จัดส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
–  เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ คือ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ แลคณิตศาสตร์
–  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00
–  ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.25

กำหนดการ
21 กันยายน 2554      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
1 ตุลาคม 2554          สอบข้อเขียน วิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี
11 พฤศจิกายน 2554   ประกาศผลสอบข้อเขียน
3 ธันวาคม 2554         สอบสัมภาษณ์
8 ธันวาคม 2554         ประกาศสอบสัมภาษณ์

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต นักศึกษาโครงการ พสวท.ระดับปริญญาครี จะได้รับทุนการศึกษาปีละ 87,600 บาท ค่าหนังสืออ่านประกอบตามที่จ่ายจริง ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 5,000 บาท ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมในการศึกษาอื่น ๆ (ตามจ่ายจริง)

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน กรกฎาคม 5, 2011 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: