RSS

ประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

****************************************************************************************************************************************************กลุ่ม บริหารวิชาการ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ครูทุกท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ SWOT ในการประชุมครั้งนี้ มีเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการดังนี้

วิเคราะห์ SWOT

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

SWOT1_ผลวิเคราะห์

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1เกณฑ์มฐ.2เกณฑ์มฐ.3เกณฑ์มฐ.4

เกณฑ์มฐ.5เกณฑ์มฐ.6เกณฑ์มฐ.7เกณฑ์มฐ.8

เกณฑ์มฐ.9เกณฑ์มฐ.10เกณฑ์มฐ.11เกณฑ์มฐ.12

เกณฑ์มฐ.13เกณฑ์มฐ.14เกณฑ์มฐ.15

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภายภายใน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

คณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จัดการนิเทศครั้งที่ 1 ตามตารางด้านล่างนี้

file ที่ปรับแก้แล้ว วันที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 11.11 น. : แบบสำรวจการนิเทศ ครั้งที่ 1

แจ้งปรับเปลี่ยนการนิเทศ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมสถาปนาลูกเสือประจำปี 2554 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม จึงมีการสลับตารางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 และ วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2554  จึงขอแจ้งให้คณะครูที่ทำการประเมินในวันดังกล่าว ได้ทำการปรับเปลี่ยนตามนี้ด้วย

คณะกรรมการนิเทศอย่างน้อยครั้งละ 3 คน จะทำการนิเทศภายในชั้นเรียน โดยจะดำเนินการตามเกณฑ์ในแบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้

งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ได้ขออนุญาตผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมต่อไป ดังคำสั่งด้านล่างนี้

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ มีมาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้

Advertisements
 

One response to “ประกันคุณภาพ

  1. nangphy

    มิถุนายน 22, 2011 at 11:15 am

    เนื่องด้วยในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจะจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงขอแจ้งให้ครูที่ทำการประเมินในวันนั้นเปลี่ยนแปลงวัน เวลา เพื่อรับการนิเทศด้วยค่ะ ^_^

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: